Forretningsbetingelser.

Vilkår & betingelser


Revideret d. 21.05.2024: Samtlige betingelser er opdateret. Gør dig venligst bekendt med de gældende vilkår. 

 

Nærværende aftalevilkår og -betingelser finder anvendelse ved brug af hjemmesiden 3bustilbud.dk & Busbooking.dk (herefter benævnt Platformen), der ejes og administreres af: 

 

Busbooking ApS 

CVR: 37398837 

Myrtueparken 7, 6710 Esbjerg V 

 

 

Når du som kunde (herefter benævnt Kunden) anvender busbooking.dk eller 3bustilbud.dk (herefter benævnt Platformen) i relation til indhentelse af tilbud og/eller booking af persontransport, sker dette altid i overensstemmelse med nedenstående vilkår og betingelser.  

 

Såfremt en eller flere af nærværende betingelser ved særskilt aftale er fraveget mellem Kunden og Platformen, finder de resterende vilkår til stadighed anvendelse.  

 

Aftalevilkår, der måtte være aftalt mellem Kunden og Platformens tilknyttede busselskaber (herefter benævnt Busselskaberne), forpligter ikke Platformen, jf. nærmere nedenfor. 

 

Følgende vilkår og betingelser er opdelt i afsnit: 

1. Profil 

2. Priser og betaling 

3. Ydelsen 

4. Ændringer til eller afbestilling af ydelsen 

5. Kundens ansvar 

6. Ansvarsbegrænsning 

7. Tilfredshed 

8. Ophavsret 

9. Datasikkerhed og -håndtering 

10. Misligholdelse 

11. Ændringer af vilkår og betingelser 

12. Klageret for forbrugere. 

 

1. Profil 

a) Platformen kan anvendes af såvel private som erhverv. 

b) Ønsker Kunden at anvende Platformen, er det nødvendigt, at Kunden opgiver en række personlige oplysninger samt eventuelt virksomhedsoplysninger. Kunden er ansvarlig for, at disse oplysninger til enhver tid er korrekte og opdaterede, samt at Kunden personligt er mindst 18 år og myndig på tidspunktet for anvendelse af Platformen. De indtastede personoplysninger behandles i overensstemmelse med Platformens privatlivs- og cookiepolitik.  

c) Alle oplysninger angivet af Kunden og vedr. Kunden er alene tilgængelige for Platformen samt de medarbejdere, der håndterer platformen. 

d) Opretter Kunden en profil på Platformen, accepterer Kunden samtidig, at Platformen og de tilknyttede Busselskaber kan kontakte Kunden via e-mail eller telefon. Herunder også at Platformen kan fremsende aktuelt markedsføringsmateriale. 

e) Platformen forpligter sig til ikke at overdrage personlige- eller virksomhedsoplysninger til tredjepart. Alle oplysninger opgivet af Kunden behandles i overensstemmelse med Platformens til enhver tid gældende privatlivs- og cookiepolitik. 

 

2. Priser og betaling 

a) Kunden kan gratis oprette en profil på Platformen. Det er ligeledes gratis at anvende platformen til indhentelse af tilbud. 

b) Ønsker Kunden af anvende Platformen til bestilling af persontransport, skal Kunden blot gennemføre og indsende bestillingsformularen på Platformen. 
 
c) Enhver bestilling af persontransport indhentet via Platformen medfører et servicegebyr til Platformen på DKK 75,00.  

d) Priser og specifikationer vedr. den gennemførte bestilling fremgår af ordrebekræftelsen. Fremsendt af Platformen efter gennemførsel af bestilling.   

e) Betaling af bestillinger gennemført på Platformen skal ske til Platformen eller delvist til platformen og det busselskab, Kunden har valgt. 

f) Ved for sen eller manglende betaling pålægger Platformen Kunden at betale et rykkergebyr på kr. 100. Der tillægges endvidere renter på 1,25 % pr. påbegyndt måned. 

g) Enhver betalingstvist mellem Kunden og Busselskaberne vedrører ikke Platformen.  

h) Betaling kan ske ved almindelig bankoverførsel, EAN-nummer eller onlinebetaling via betalingskort.  

i) Såfremt bestillingens karakter varighed eller omfang afviger fra det aftalte, og ansvaret påhviler Kundens forhold, opkræver Platformen vederlaget herfor på vegne af Busselskabet. 

j) Enhver aftale og bestilling af persontransport er først bindende, når reservationen er bekræftet af Platformen. En reservationsbekræftelse fremsendes manuelt af Platformen i form af en ‘ordrebekræftelse’.  

 

3. Ydelsen 

a) Platformen er alene en formidlingsplatform, som på baggrund af Kundens rejsedetaljer indhenter eller beregner tilbud på persontransport. Tilbud samt priser opgivet af Platformen er alene vejledende og opgivet direkte af busselskaberne. Enhvert tilbud og enhver pris er alene bindende, når denne accepteres af busselskabet, og Platformen fremsender en ordrebekræftelse. 

b) Platformen afvikler ikke busture og er for så vidt angående forholdet mellem Kunden og Busselskaberne ikke en aftalepart eller på anden måde ansvarlig herfor, jf. afsnit 6., pkt. a.  

c) Det er alene Kundens ansvar at bestille en passende bus og gøre sig bekendt med antallet af pladser, udstyr mv., jf. ordrebekræftelsen. Platformen kan ikke holdes ansvarlig, såfremt Kunden efter booking har behov for flere pladser eller lignende.  

 

4. Ændringer til eller afbestilling af ydelsen 

a) Ønsker Kunden at afbestille en tur, der er booket og bekræftet gennem Platformen, kan dette ske, indtil 14 dage før kørslen påbegyndes mod et administrationsgebyr på 20% procent af turens pris, dog maksimalt DKK 2.500,00.  

b) Afbestilles kørsel senere end 14 dage, før kørslen påbegyndes, faktureres Kunden 100 % af turens pris. 

c) Ved enhver ændring af en tur, der er booket og bekræftet gennem Platformen, kan der af Platformen opkræves et administrationsgebyr på DKK 250,00. Dette gebyr opkræves ved enhver form for ændring og kan ved en bestilling forekomme op til flere gange, skulle ændringsbehovet være mere end ét.  

d) Ved bestilling af persontransport, hvorved logi til chaufføren, færgeafgift eller lignende er inkluderet, forpligtes Kunden til at afholde omkostningerne hertil ved enhver afbestilling eller ændring, såfremt disse omkostninger ikke kan refunderes overfor Platformen. Alle omkostninger af denne karakter bestilles nemlig umiddelbart efter, at kunden har modtaget en ordrebekræftelse for at sikre plads. 

 

5. Kundens ansvar 

a) Det er alene Kunden, der er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på materiel eller tredjemand, forårsaget af Kunden eller øvrige passagerer i transporten. 

b) Kunden er ansvarlig for, at Kunden eller øvrige passagerer i transporten ikke er årsag til en unødvendig og omfattende rengøring af køretøjet. I tilfælde af at Busselskabet er nødsaget til at afholde udgifter hertil, forpligter Kunden sig til at betale den dertilhørende ekstraomkostning. 

c) Al kørsel med busser bestilt gennem Platformen forgår i busser, hvor rygning ikke er tilladt. Kunden er ansvarlig for, at Kunden eller øvrige passagerer respekterer dette. 

d) Ved kørsler over flere dage er Kunden ansvarlig for evt. indkvartering og bespisning af chauffør(er). I tilfælde af at Busselskabet er nødsaget til at afholde udgifter hertil, forpligter Kunden sig til at betale den af Platformen oplyste meromkostning. 

e) Glemte sager indleveres efter endt kørsel til det pågældende Busselskabs kontor. Platformen hæfter ikke for glemte ting og sager. 

f) Udgifter til bro- og/eller færgeoverfarter afholdes af Kunden, hvis andet ikke er aftalt ved bestilling. Som udgangspunkt er alle priser oplyst inkl. broafgifter og færgeoverfarter. 

g) Det er alene Kundens ansvar at gøre sig bekendt med og iagttage Busselskabernes øvrige betingelser. 

h) Der gøres opmærksom på, at de fleste busser ikke kører af grusveje samt veje med tæt beplantning. Det er kundens ansvar at gøre sig bekendt med ruten samt de pågældende vejforhold. 

 

6. Ansvarsbegrænsning 

a) Platformen er alene en formidlingsplatform og indgår ikke i en aftalerelation mellem Kunden og det valgte busselskab. Enhver tvist og ethvert ansvar i forbindelse hermed vedrører derfor alene aftaleparterne, Kunden og busselskabet. 

b) I forbindelse med afvikling af persontransport bestilt gennem Platformen fraskriver Platformen sig derfor al ansvar, herunder ethvert eventuelt erstatningsansvar. 

c) Platformen er derudover ansvarsfri ved omstændigheder, som Platformen ikke er herre over eller med rette kunne forudsige, herunder, men ikke begrænset til, strejke, lockout, krig, valutarestriktioner, computervirus, hacking, systemfejl og -udfald, forbud mod import/eksport, energiudfald m.m. 

 

7. Tilfredshed 

a) Såfremt der under afvikling af persontransport opstår forhold, for hvilke Kunden er utilfreds, skal Kunden straks kontakte busselskabet eller Platformen for at finde en løsning. 

b) Reklamation over kørsel skal derudover ske skriftligt til [email protected] senest 48 timer efter turens afslutning. 

 

8. Ophavsret 

a) Platformen forbeholder sig retten til samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder til 3bustilbud.dk, busbooking.dk og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på 3bustilbud.dk samt elementer, der stilles til rådighed af Platformen i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos mv. 

b) Rettighederne til de oplysninger og materialer, som bliver uploadet, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet, hvilket Kunden accepterer.  

c) Kunden må anvende de oplysninger og materialer, der af Platformen stilles til rådighed til egne private formål. 

9. Datasikkerhed og -håndtering 

a) Platformen forpligter sig til at gøre sig passende foranstaltninger ift. at sikre en forsvarlig håndtering af Kundens data, jf. også den til enhver tid gældende privatlivs- og cookiepolitik.   

 

10. Misligholdelse 

a) Platformen forbeholder sig retten til altid og uden varsel at slette Kundens profil ved en konstateret misligholdelse. 

b) Såfremt Kundens misligholdelse forårsager et tab for Platformen, forbeholder Platformen sig retten til at kræve erstatning herfor.  

 

11. Ændringer af vilkår og betingelser 

a) Platformen forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre nærværende vilkår og betingelser med et varsel via mail på 30 dage.  

b) Seneste ændringer vil fremgå øverst på denne side med angivelse af dato og ændringernes indhold.  

 

12. Klageret for forbrugere 

a) Ønsker du at klage over din oplevelse med Platformen, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]. Vi efterstræber altid at finde en løsning i mindelighed.  

b) Er du ikke tilfreds med resultatet af din klage, kan du indbringe denne for Center for Klageløsning via forbrug.dk. 

c) Såfremt det ikke er muligt at opnå et kompromis i Center for Klageløsning, har du mulighed for at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet. 

d) Du har som forbruger også mulighed for at klage via europæiske ODR. Du kan klage via følgende link. 

.

Daniel Jensen
Daniel Jensen
Rikke Kjems
Rikke Kjems
Graphic
Book en bus