Vilkår & betingelser


Revideret d. 02.03.2022: Samtlige betingelser er opdateret. Gør dig venligst bekendt med de gældende vilkår.


Nærværende aftalevilkår og -betingelser finder anvendelse ved brug af hjemmesiden Busbooking ApS (herefter benævnt Platformen), der ejes og administreres af:


Busbooking ApS

CVR: 37398837

Myrtueparken 7 , 6710 Esbjerg V


Når du som kunde (herefter benævnt Kunden) anvender Platformen i relation til indhentelse af tilbud og/eller booking, sker dette altid i overensstemmelse med nedenstående vilkår og betingelser.


Såfremt en eller flere af nærværende betingelser ved særskilt aftale er fraveget mellem Kunden og Platformen, finder de resterende vilkår til stadighed anvendelse.


Aftalevilkår, der måtte være aftalt mellem Kunden og Platformens tilknyttede busselskaber (herefter benævnt Busselskaberne), forpligter ikke Platformen, jf. nærmere nedenfor.


Nedenstående vilkår og betingelser er opdelt i følgende afsnit:


1. Profil

2. Priser og betaling

3. Ydelsen

4. Ændringer til eller afbestilling af ydelsen

5. Kundens ansvar

6. Ansvarsbegrænsning

7. Tilfredshed

8. Ophavsret

9. Datasikkerhed og -håndtering

10. Misligholdelse

11. Ændringer af vilkår og betingelser

12. Klageret for forbrugere.1. Profil


a) Kunden kan via enten privat- eller erhvervsmæssig profil indhente uforpligtende tilbud vedr. buskørsel hos Busselskaberne, der er tilknyttet Platformen.


b) Ønsker Kunden at indhente tilbud via Platformen, kræves det, at Kunden indtaster sine personlige oplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mailadresse samt evt. virksomhedsoplysninger, hvis turen bookes gennem en virksomhed. Kunden indestår for, at disse oplysninger til enhver tid er korrekte og opdaterede, samt at Kunden er mindst 18 år og myndig. De indtastede personoplysninger behandles i medfør af vores privatlivs- og cookiepolitik.

c) Den oprettede tur, herunder rute, dato og tidspunkt, kan ses af Busselskaberne og Platformen. Dine kontaktoplysninger er udelukkende tilgængelige for Platformen.


d) Opretter Kunden en profil på Platformen, accepterer denne, at Platformen og de tilknyttede Busselskaber kan kontakte denne via e-mail eller telefon samt at modtage markedsføringsmateriale fra Platformen og dennes samarbejdspartnere.  


e) Platformen forpligter sig til ikke at overdrage dine personlige oplysninger til andre formål og parter, end hvad der fremgår af nærværende betingelser og vilkår samt vores privatlivs- og cookiepolitik.2. Priser og betaling


a) Kunden kan gratis oprette en profil på Platformen. Det er ligeledes gratis at indhente tilbud fra Platformens tilknyttede Busselskaber.


b) Såfremt Kunden ønsker at benytte et af de indhentede tilbud, meddeles dette til Platformen, hvorefter Kunden tilsendes en ordrebekræftelse og faktura.


c) Enhver udnyttelse af tilbud indhentet via Platformen medfører et servicegebyr til Platformen på DKK 75,00.


d) Priser og specifikationer vedr. det valgte tilbud fremgår af ordrebekræftelsen.


e) Alle ture skal betales til Platformen, til Busselskaberne direkte eller delvist til både Platformen og Busselskaberne.


f) Ved for sen eller manglende betaling pålægger Platformen Kunden at betale et rykkergebyr på kr. 100. Der tillægges endvidere renter på 1,25 % pr. påbegyndt måned.


g) Enhver betalingstvist mellem Kunden og Busselskaberne vedrører ikke Platformen.


h) Betaling kan ske ved almindelig bankoverførsel, EAN-nummer eller onlinebetaling via kreditkort.


i) Såfremt turens varighed eller omfang afviger fra det aftalte, og ansvaret påhviler Kundens forhold, opkræver Platformen vederlaget herfor på vegne af Busselskabet, når Platformen modtager en opgørelse herfor.


j) Aftalen vedr. busleje mellem Kunden og Busselskabet er først bindende, når reservationen er bekræftet af Platformen ifm. ordrebekræftelsen.3. Ydelsen


a) Platformen formidler tilbud på busture i ind- og udland og hjælper Kunden med at indhente uforpligtende tilbud hos de tilknyttede Busselskaber.


b) Platformen afvikler ikke busture og er for så vidt angående forholdet mellem Kunden og Busselskaberne ikke en aftalepart eller på anden måde ansvarlig herfor, jf. afsnit 6., pkt. a.


c) Det er alene Kundens ansvar at bestille en passende bus og gøre sig bekendt med antallet af pladser, tilbehør mv., jf. ordrebekræftelsen. Platformen kan ikke holdes ansvarlig, såfremt Kunden efter booking har behov for flere pladser eller lignende.4. Ændringer til eller afbestilling af ydelsen


a) Ønsker Kunden at afbestille en tur, der er booket og bekræftet gennem Platformen, kan dette ske, indtil 30 dage før kørslen påbegyndes mod et administrationsgebyr på 20% procent af turens pris, dog maksimalt DKK 2.500,00.


b) Afbestilles kørsel senere end 30 dage, før kørslen påbegyndes, faktureres Kunden 100 % af turens pris.


c) Ved enhver ændring af en tur, der er booket og bekræftet gennem Platformen, opkræves et administrationsgebyr på DKK 250,00. Dette gebyr opkræves ved enhver form for ændring og kan ved en bestilling forekomme op til flere gange, skulle ændringsbehovet være mere end ét.5. Kundens ansvar


a) Kunden er ansvarlig for, at deltagerne i transporten ikke forårsager skade på køretøjet eller tredjemand. I tilfælde af skader bærer Kunden alene erstatningsansvaret.


b) Kunden er ansvarlig for, at deltagerne i transporten ikke er årsag til en unødvendig og omfattende rengøring af køretøjet. I tilfælde af at Busselskabet er nødsaget til at afholde udgifter hertil, forpligter Kunden sig til at betale den dertilhørende ekstraomkostning.


c) Al kørsel med busser booket gennem Platformen forgår i busser, hvor rygning ikke er tilladt. Kunden er ansvarlig for, at deltagerne i transporten respekterer dette.


d) Ved kørsler over flere dage er Kunden ansvarlig for evt. indkvartering og bespisning af chauffør(er). I tilfælde af at Busselskabet er nødsaget til at afholde udgifter hertil, forpligter Kunden sig til at betale den af Platformen oplyste meromkostning.


e) Glemte sager indleveres efter endt kørsel til det pågældende Busselskabs kontor. Platformen hæfter ikke for glemte ting og sager.


f) Udgifter til bro- og/eller færgeoverfarter af Kunden, hvis andet ikke er aftalt ved bestilling. Som udgangspunkt er alle priser oplyst inkl. broafgifter og færgeoverfarter.


g) Det er alene Kundens ansvar at gøre sig bekendt med og iagttage Busselskabernes øvrige betingelser for dennes erstatningsansvar mv.


h) Der gøres opmærksom på, at de fleste busser ikke kører af grusveje, samt veje med tæt beplantning. Det er kundens ansvar, at gøre sig bekendt med ruten og vejforholdene.6. Ansvarsbegrænsning


a) Kunden indgår ved brug af Platformen og accept af et tilsendt tilbud aftale med et af de tilknyttede Busselskaber. Platformen kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af aftalen mellem Busselskabet og Kunden, herunder i relation til tvister vedr. misligholdelse, forsinkelser, mekaniske problemer eller uheld. Her finder Busselskabets vilkår og betingelser anvendelse.


b) Platformen er udelukkende formidler af informationer, herunder indhentelse og afgivelse af tilbud, Kunden og Busselskaberne imellem.


c) Platformen fraskriver sig alt ansvar, herunder erstatningsansvar for sådan formidling.


d) Platformen er under alle omstændigheder ansvarsfri ved omstændigheder, som Platformen ikke er herre over eller med rette kunne forudsige, herunder, men ikke begrænset til, strejke, lockout, krig, valutarestriktioner, computervirus, hacking, systemfejl og -udfald, forbud mod import/eksport, energiudfald m.m.7. Tilfredshed


a) Såfremt der under kørslen skulle opstå situationer, som Kunden ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles til Platformen på tlf.: 71 99 08 60.


b) Reklamation over kørsel skal ske skriftligt til [email protected] og senest 48 timer efter turens afslutning.8. Ophavsret


a) Platformen forbeholder sig retten til samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder til 3bustilbud.dk, busbooking.dk og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på 3bustilbud.dk samt elementer, der stilles til rådighed af Platformen i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos mv.


b) Rettighederne til de oplysninger og materialer, som bliver uploadet, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet, hvilket Kunden accepterer.


c) Kunden må anvende de oplysninger og materialer, der af Platformen stilles til rådighed til egne private formål.9. Datasikkerhed og -håndtering


a) Platformen forpligter sig til gøre sig passende foranstaltninger ift. at sikre en forsvarlig håndtering af Kundens data, jf. også den til enhver tid gældende privatlivs- og cookiepolitik.  10. Misligholdelse


a) Platformen forbeholder sig retten til altid og uden varsel at slette Kundens profil ved en konstateret misligholdelse.


b) Såfremt Kundens misligholdelse forårsager et tab for Platformen, forbeholder denne sig retten til at kræve erstatning herfor.11. Ændringer af vilkår og betingelser


a) Platformen forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre nærværende vilkår og betingelser med et varsel via mail på 30 dage.


b) Seneste ændringer vil fremgå øverst på denne side med angivelse af dato og ændringernes indhold.12. Klageret for forbrugere


a) Ønsker du at klage over din oplevelse med Platformen, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]. Vi efterstræber altid at finde en løsning i mindelighed.


b) Er du ikke tilfreds med resultatet af din klage, kan du indbringe denne for Center for Klageløsning via forbrug.dk


c) Såfremt det ikke er muligt at opnå et kompromis i Center for Klageløsning, har du mulighed for at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet.


d) Du har som forbruger også mulighed for at klage via europæiske ODR. Du kan klage via

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

.

Daniel Jensen
Daniel Jensen
Rikke Kjems
Rikke Kjems
Oval_bg
processing...
cloud-computing     Upload fil